Usernames have changed - Retrieve Your New Username HERE

Add Your Site Find Username Set New Password

Add Your Site Set New Password

Login
Ìîëîäåæü Äëÿ Õðèñòà

Ìîëîäåæü Äëÿ Õðèñòà

Member Since: 2006-02-21 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site


Christian Web Hosting

Ìîëîäåæü Äëÿ Õðèñòà Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
November 15 1 1 1 1 0 0
November 14 0 0 0 0 0 0
November 13 0 0 1 1 0 0
November 12 1 1 0 0 0 0
November 11 0 0 0 0 0 0
November 10 0 0 0 0 0 0
November 09 1 1 0 0 0 0
November 08 1 1 0 0 0 0
Highest 14 20 2 5 2 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 11.0 11.1 0.3 0.3 0.0 0.0
This Week 2 2 2 2 0 0
Last Week 3 3 0 0 0 0
Week 44 5 5 0 0 0 0
Week 43 5 5 1 1 0 0
Week 42 4 4 0 0 0 0
Week 41 13 13 0 0 0 0
Week 40 14 14 0 0 0 0
Week 39 15 15 0 0 0 0
Week 38 11 11 0 0 0 0
Week 37 38 39 0 0 0 0
Highest 40 52 7 23 3 3
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 71.4 78.4 1.3 1.4 0.1 0.1
This Month 6 6 2 2 0 0
Last Month 40 40 1 1 0 0
September 18 90 91 1 1 0 0
August 18 69 69 1 1 0 0
July 18 49 51 0 0 0 0
June 18 75 75 3 3 0 0
May 18 48 48 1 2 0 0
April 18 107 149 0 0 0 0
March 18 118 135 3 3 0 0
February 18 112 120 1 1 1 1
Highest 118 149 22 52 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 2388 2675 236 273 76 77